Асчент ГрупАсчент Груп
Асчент Груп. Бизнес консултиране

Какви са разходите за един служител в Република Молдова?

Когато в компанията се назначава нов член на екипа, работодателят поема, освен заплатата, и някои други разходи, като например осигуряване на безопасността и добре организирано работно място, разходи, свързани с материали, които той/ тя ще ползва и разбира се задължителните такси към държавния бюджет.

По-нататък ще разгледаме положението на Република Молдова във връзка с данъците, които работодателят плаща за служители си.

В съгласие с разпоредбите на законодателството на Република Молдова, всеки работодател е длъжен да изчисли и отдържа всеки месец различни данъци от служители си, в това число претенции от страна на служителя, вноски или бонуси, изчислени в съответствие с Националната данъчна служба , Националната здравно осигурителна служба и Националния осигурителния институт на Република Молдова.

Кои са данъците, които работодателят трябва да поеме при наемане на нов служител в Република Молдова?

Първият, данъкът върху общия доход, се отдържа задължително от заплатата и се внася към Главния данъчен инспекторат.

Формулата за изчисляване на оценката върху доходите на физически лица е по-сложна, заради това, че процентът на ставката се различава в зависимост от сумата на заплатата, така че тези квоти са разпределени както следва:

  • 7% от годишния облагаем доход, който не надминава 25 200 леи на година, така че ако заплатата е по-голяма от 2 100 леи на месец, те ще се облагат със 7%, а останалите на по-висока квота
  • 18% от годишния облагаем доход, в случай че заплатата е по-голяма от 25 200 леи на годината - разликата между заплатите и 2 100 ще се облагат с 18%.

Разликата между двете квоти се налага, за да се защитят работниците и служителите, които имат малки заплати. Също така, свързано с оценката на доходите, трябва да се отбележи фактът, че всяко физическо лице, което е местно пребиваващо, се възползва от предимството на лично облагане в размер на 6300 леи на година, които са включени в брутната заплата, преди прилагането на данъчната квота.

Друга квота , тази която се плаща към Националната здравно осигурителна служба, а именно бонус за медицинска застраховка, данък, който може да определи с фиксирана квота (в случай на едноличен търговец) или процент от квотата (в случая на дружества с ограничена отговорност или съвместни акционерни дружества ).

По този начин, работодателите и служителите плащат към Националната здравно осигурителна служба 6% вноски от заплатата, от които:

  • 3% плаща работодателят
  • 3%, се изчисляват върху брутната работна заплата

Най-тежката за данъкоплатеца е таксата, която се плаща към Националния осигурителен институт. Работодателят е длъжен да отдържа от заплата на служителите и да внася към Националния осигурителен институт:

  • 5% - задължителни вноски за държавния обществено осигурителен фонд (пенсионен фонд)
  • 24% - държавно обществено осигуряване, изсквано от работодателя.

Методът на изчисление е сравнително прост: от брутната работна заплата се изключват:

  • 7% или 18% - данък общ доход
  • 3% данък здравно осигуряване
  • 5% данък за финансиране на пенсиите.

След изчисляването се получава нетната заплата.

Наред с данъци, които се приспадат от брутната заплата, работодателят трябва да плати данъци в размер на 3% + 24% от брутната заплата.

В заключение, в края на всеки месец, работодателят връща в бюджета на Република Молдова между 42% и 60% от заплатите на работниците и служителите, представляващи данъци и задължителни вноски.

За да се даде обща представа за разходите по труда в Молдова трябва да споменем, че минималната работна заплата в Молдова е 400 леи (около 28 евро) на месец и според Национия статистически институт средната работна заплата през октомври 2008, е била 2609 Лей (около 188 евро) на месец.

Copyright© 2005-2020, Ascent Group. All rights reserved. Politica de confidențialitate (Privacy policy)