Ascent GroupAscent Group
Ascent Group. Consultanţă în afaceri

liviu.tulcan: blog

Noi modificări aduse Codului de Procedură Fiscală

Ordonanţa Guvernului nr. 2 din 30.01.2012 aduce o serie de noi modificări Codului de Procedură Fiscală. Vom realiza în rândurile următoare o sinteză a acestora:

Răspunderea solidară cu debitorul

La articolul 27 din Codul de Procedură Fiscală care se referă la raspunderea solidară cu debitorul, se introduce litera c) în care se precizează că va răspunde solidar cu debitorul şi reprezentantul legal al contribuabilului care, cu rea-credinţă, declară băncii, potrivit art. 149 alin. (12) lit. a), că nu deţine alte disponibilităţi băneşti.

Domiciliul fiscal al contribuabilului

Domiciliul fiscal definit potrivit alin. (1) ori (3) al art.31 se înregistrează la organul fiscal în toate cazurile în care acesta este diferit de domiciliul sau de sediul social, prin depunerea unei cereri de modificare a domiciliului fiscal, însoţită de acte doveditoare ale informaţiilor cuprinse în aceasta. mai departe»

Modificări aduse Normelor de aplicare a Codului Fiscal de către Hotărârea 150/23.02.2011

În Monitorul Oficial nr. 150 din 01.03.2011 au fost publicate modificările aduse Normelor de aplicare a Codului Fiscal de către Hotărârea 150/23.02.2011. Redăm în continuare, în sinteză principalele modificări aduse de acest act normativ.

Rezerva Legală

Prin această hotărâre a fost modificat punctul 50 din Normele de aplicare a Codului Fiscal, punct care se referă la rezerva legală obligatorie pe care toţi agenţii economici cu răspundere limitată trebuie să o calculeze dacă înregistrează profit contabil:

Cota de 5% reprezentând rezerva prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se aplică asupra diferenţei dintre totalul veniturilor, din care se scad veniturile neimpozabile, şi totalul cheltuielilor, din care se scad cheltuielile cu impozitul pe profit şi cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, înregistrate in contabilitate. mai departe»

Modificări ale Codului Fiscal valabile de la 1 iulie 2010

Începând cu data de 1 Iulie 2010 va intra în vigoare OUG 58 din 26.06.2010, ordonanţă de urgenţă care va aduce o serie de modificări ale impozitelor si taxelor şi care va afecta toate sectoarele economiei naţionale.

Redăm pe scurt modificările aduse de această ordonanţă:

Impozitul pe profit

Articolul 32 din Codul Fiscal se modifică şi are următorul conţinut:

“Art.32 Orice pierdere realizata prin sediile permanente situate în alte state decât state membre ale Uniunii Europene/Asociaţiei Europene a Liberului Schimb sau sunt situate într-un stat cu care Romania nu are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri este deductibila doar din veniturile obţinute de sediul permanent respectiv. mai departe»

Ce modificări ale Codului Fiscal propune Ministerul Finanţelor?

Ministerul Finanţelor Publice a propus un nou proiect pentru modificarea Codului Fiscal, care ar urma să intre în vigoare de la 1 iulie 2010.

Redăm în continuare modificările propuse de acest proiect.

Impozitul pe profit

Proiectul de OUG prevede menţinerea prevederilor legate de recuperarea diferită a pierderilor externe doar pentru sediile permanente situate în alte state decât state membre ale Uniunii Europene/Asociatiei Europene a Liberului Schimb sau sunt situate într-un stat cu care Romania nu are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri. mai departe»

Dobânzi şi penalităţi

Pentru a veni în ajutorul agenţilor economici guvernanţii noştri s-au gândit să ofere o “gura de oxigen” companiilor aflate în dificultate, iar una din măsurile găsite este şi cea materializată prin OUG 39 din 21 Aprilie 2010, prin care se introduce termenul de dobânzi in locul majorărilor de intârziere şi totodată se modifică nivelul acestora pentru plata cu întarziere a obligaţiilor de plată de la 0.1% pe zi de întârziere la 0.05% pe zi de întârziere, conform art.119 alin 1) modificat.

Să vedem aşadar în ce constau modificările.

Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Pentru obligaţiile fiscale neachitate la termenul de plată, reprezentând impozitul pe venit, se datorează dobânzi astfel: mai departe»

Societăţile nou înfiinţate nu plătesc impozit minim în 2010

Conform Normelor de aplicare ale Codului Fiscal, contribuabilii înfiinţaţi în anul 2010 plătesc impozit pe profit dar nu plătesc impozitul minim.

Această prevedere este inclusă în pct.11^6 din normele de aplicare ale Codului Fiscal pentru art.18:

"11^6. Contribuabilii înfiinţaţi în cursul anului nu intră sub incidenţa prevederilor art. 18 alin. (2) pentru anul în care se înregistrează la oficiul registrului comerţului, însă aceştia sunt obligaţi la determinarea impozitului pe profit potrivit prevederilor titlului II "Impozitul pe profit" din Codul fiscal."

Achitarea TVA după încasarea facturilor

Senatul României a aprobat în luna martie 2010, proiectul de lege prin care contribuabilii persoane juridice plătitori de TVA să aibă posibilitatea de a achita TVA-ul rezultat ca urmare a emiterii facturii către clienţi în termen de 30 de zile de la data încasării facturii şi nu până la data de 25 a lunii urmatoare celei în care s-a emis factura.

Această modificare contravine Directivei Europene 112/2006, care precizează ca regulă generală că obligaţia de plată ia naştere la data livrării bunurilor, la data prestării serviciilor şi la data încasării de avansuri înainte de livrare sau prestare.

Totuşi, prin derogare de la regula generală privind faptul generator şi exigibilitatea TVA, la art. 66 din Directiva Europeană 112, se precizează că statele membre pot să prevadă ca TVA să devină exigibilă pentru anumite operaţiuni sau anumite categorii de persoane impozabile, cel tarziu la data încasării plaţii. mai departe»

Amânarea plăţilor anticipate pentru impozitul pe profit

În conformitate cu prevederile art.34 alin.1 litera b) din Codul Fiscal modificat prin OUG 106 din 4 Octombrie 2007 au fost stabilite plăţi anticipate pentru impozitul pe profit începând cu anul 2010 şi pentru contribuabilii care nu se regăsesc la art.34 alin.1 litera a), deci alţi contribuabili decât societăţile comerciale bancare, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine.

Aceste plăţi anticipate ar fi trebuit să fie efectuate începând cu trimestrul I al anului 2010, iar primul termen de plata ar fi trebuit să fie până la data de 25.04.2010.

Totuşi în ultimul moment, conform OUG 22 din 24 Martie 2010 prin modificarea art. 34 alin. 1 litera b) au fost amânate plăţile anticipate pentru impozitul pe profit, pentru contribuabilii prevăzuţi la acest articol, aceştia urmând să efectueze aceste plăţi anticipate pentru impozitul pe profit începand cu anul 2012. mai departe»

Plăţi anticipate pentru impozitul pe profit în anul 2010

Se apropie cu paşi repezi termenul de plată al impozitului pe profit aferent primului trimestru al anului 2010 şi încă nu sunt clare toate aspectele legislative.

Ca o noutate pentru anul 2010 în ceea ce priveşte impozitul pe profit o reprezintă plăţile anticipate de impozit pe profit, plăţi care pentru societăţile comerciale sunt prevăzute de art. 34 alin 1) litera b) din Codul Fiscal.

În conformitate cu art. 34 din Codul Fiscal la plata impozitului pe profit se prevede că:

"1. Plata impozitului se face astfel: mai departe»

Impozitul minim sau impozitul forfetar în anul 2010. Evoluţie şi aşteptări

În 2010, pe lângă aplicarea impozitului minim care nu are o logică economică, a fost modificat şi sistemul de impozitare al microîntreprinderilor de la un impozit pe venit prin aplicarea unei cote de 3% asupra veniturilor, la aplicarea un impozit pe profit cu o cota de 16 %, ceea ce impovărează şi mai mult aceste întreprinderi care au fost şi aşa afectate la rândul lor de criza economică globală.

Ar fi interesant să ştim câte din sutele de mii de întreprinderi închise sau cu activitatea suspendată in anul 2009 au fost microîntreprinderi care aveau minim un angajat, care primea un salariu pentru care societatea comercială plătea impozite şi taxe, bani care ajungeau la bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat şi care odată cu suspendarea activităţii sau lichidarea lor au fost obligate să renunţe la salariaţi. mai departe»

Copyright© 2005-2020, Ascent Group. All rights reserved. Politica de confidențialitate (Privacy policy)